… BO KAŻDY JEST WAŻNY

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPIA

 


W zakresie poradnictwa psychologicznego oferujemy:

 • pomoc w diagnozowaniu trudności szkolnych dzieci i młodzieży;
 • wsparcia w rozwoju oraz doskonaleniu kompetencji emocjonalnych (problemy z opanowywaniem złości, agresją, nieśmiałością, samokontrolą) i społecznych (problemy z nawiązaniem i/lub utrzymaniem dobrej relacji, wycofaniem w kontaktach, dominacją);
 • radzenia sobie ze stresem;
 • wsparcia dla uczniów klas maturalnych – określenie priorytetów, radzeniem sobie ze stresem;
 • pomoc w procesie uczenia się dla dzieci i młodzieży;
 • trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych;
 • problemów związanych z wahaniami, obniżeniem nastroju (utrata radości, życia, niepokój);
 • zaburzeniach odżywiania (otyłość, anoreksja);
 • przeżywania trudności/konfliktów w relacji z bliskimi osobami;
 • braku akceptacji dla samego siebie, samotnością;
 • wypalenia zawodowego lub pracoholizmu;
 • wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem;
 • uzależnień: internet, zakupy, jedzenie;
 • wsparcia dla rodziców w przypadku problemów wychowawczych, rodzicielskich;
 • wsparcie dla młodych rodziców.

W zakresie psychoterapii oferujemy:

 • psychoterapię systemową,
 • psychoterapię osób dorosłych,
 • psychoterapia dzieci i młodzieży.

 

Psychoterapia systemowa

Psychoterapia jest pracą terapeuty z klientem nad różnymi aspektami w jego życiu.

Istnieje kilka form, czy też nurtów w psychoterapii i jednym z nich jest podejście systemowe. Opiera się ono na założeniu, że człowiek jest zarówno systemem – pełnym i unikalnym w swej naturze zbiorem części, jak i osobną częścią innych systemów, na przykład rodzinnego. Pojęcie systemu oznacza całość składającą się z wielu jednostek powiązanych ze sobą relacjami.

Terapeuta systemowy jest zainteresowany wyjątkowym światem klienta i zwraca uwagę jego indywidualne spojrzenie na siebie i swoje otoczenie. Stara się również poznać sieć wzajemnych oddziaływań w jego życiu. Klient jest ekspertem od swojego postrzegania świata, natomiast terapeuta jest ekspertem od prowadzenia z nim rozmowy. Poprzez różne pytania i ćwiczenia, terapeuta zaprasza do poszerzenia aktualnej perspektywy oraz uruchomienia posiadanych już zasobów do rozwiązania problemu. W terapii systemowej uważa się, że klient, zwracający się po pomoc, ma w sobie również źródło rozwiązania problemu, a terapeuta towarzyszy mu w drodze do jego odkrycia.

Podejście systemowe znajduje szerokie zastosowanie zarówno w terapii indywidualnej osób dorosłych, terapii par i rodzin, a także w terapii dzieci i młodzieży oraz w terapii grupowej. Psychoterapia systemowa jest formą leczenia w przypadku różnych zaburzeń psychicznych, zaburzeń psychosomatycznych, uzależnień. Pomaga również w przypadku traum, przeżywania żałoby i kryzysów życiowych oraz w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi czy nowotworowymi.


Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, jak również wsparcie systemowe w kryzysie, to wspólne spotkania terapeuty i klienta w określonym celu. Kilka pierwszych spotkań (zazwyczaj 1-3), tzw. wstępnych, służy nawiązaniu relacji opartej na zaufaniu, w której klient może opowiedzieć terapeucie o istocie swojego problemu. Terapeuta natomiast zapoznaje klienta z zasadami i formą swojej pracy, aby klient w bezpiecznej atmosferze mógł podjąć świadomą decyzję o ewentualnym rozpoczęciu swojej terapii.

Kolejne spotkania, ich częstotliwość, forma i czas trwania są ustalane na bieżąco z klientem. Zazwyczaj sesja trwa 50 minut i odbywa się 1 x na 2 tygodnie. Czasem terapeuta proponuje zaproszenie do terapii jedną lub kilka osób z rodziny, jeśli miałoby to mieć korzystny wpływ z punktu widzenia celu terapii. Bywa, że już na początku ustalana jest ilość sesji terapeutycznych, ale nie jest to regułą. Czas trwania terapii zawsze jest ustalany indywidualnie i zależy od wielu czynników, m.in. oczekiwań klienta i rodzaju problemu. 

Psychoterapia pomaga w rozmaitych trudnościach i zaburzeniach psychicznych (m.in. lękach, depresji, uzależnieniach, traumie), somatycznych i psychosomatycznych (przeżywaniu i radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, dolegliwościami i bólami nieznajdującymi uzasadnienia medycznego), a także w problemach w relacjach z innymi oraz niską samooceną. Jest użyteczna również jako wsparcie w kryzysie i trudnej sytuacji życiowej. Wtedy celem spotkań bywa towarzyszenie klientowi w przez podczas trudnego okresu w jego życiu. W bezpiecznej atmosferze osoba korzystająca z pomocy ma możliwość wyrazić swoje uczucia i myśli oraz koncentrować się na swoich silnych stronach, które pomogą jej przejść przez trudności i następnie powrócić do równowagi.


Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży to forma pomocy psychoterapeutycznej stosowana, gdy zgłaszany problem dotyczy dziecka/nastolatka. Rodzice oczekujący terapii dla swojego dziecka najczęściej pragną zmniejszenia jego dolegliwości/cierpienia lub zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania. W podejściu systemowym do tego rodzaju problemów stosuje się zasadę, że najlepszymi ekspertami od swojego dziecka są sami rodzice. Zazwyczaj pierwsze spotkania (co najmniej 2-3) odbywają się z udziałem rodziców, w obecności dziecka lub bez niego.

Celem tych kilku spotkań jest rozpoznanie problemu oraz określenie, wspólnie z rodzicami, dalszej, adekwatnej w danej sytuacji formy pomocy terapeutycznej. Terapeuta przedstawia również zasady i metody swojej pracy. Często terapia dzieci i młodzieży przybiera formę terapii rodzinnej, z udziałem rodziców i innych członków rodziny (np. rodzeństwem). Jeśli zostaje podjęta decyzja o indywidualnych spotkaniach terapeuty z dzieckiem/nastolatkiem, to odbywają się one przy jednoczesnym pozostawaniu w kontakcie z jego rodzicami. Opiekunowie są informowani o stosowanych metodach pracy terapeuty i jej etapach, a także uzyskują wskazówki dotyczące wspierania rozwoju ich dziecka na co dzień.

Spotkania indywidualne z dziećmi często przybierają formę zabawy, gdyż jest to najlepszy – najbezpieczniejszy i pozwalający zbudować relację z dzieckiem – sposób pracy. Zabawa jest najbardziej naturalną formą aktywności dziecięcej, a jednocześnie dostarcza wielu możliwości terapeutycznych. Spotkania z młodzieżą przybierają formę podobną do psychoterapii osób dorosłych – przeważa tutaj rozmowa i ćwiczenia proponowane przez terapeutę, które jednak również często wykorzystują formę zabawy i/lub twórczej ekspresji.

Czas trwania jednej sesji zależy od rodzaju spotkania i wieku dziecka – sesje indywidualne z dzieckiem oraz spotkanie z samymi rodzicami trwają zazwyczaj od 45 do 60 minut, natomiast sesje rodzinne – 75 minut. Spotkania z samym dzieckiem zazwyczaj odbywają się 1 x w tygodniu. W pozostałych konfiguracjach dzieje się to zazwyczaj rzadziej, jest to jednak zawsze ustalane z klientem.

Psychoterapia dzieci i młodzieży pomaga w przypadku różnych trudności oraz zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych, m.in.: agresja i autoagresja (samookaleczanie się), lęki, depresja, niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość, problemy z regulacją i ekspresją emocjonalną, zaburzenia odżywiania się, podejmowanie zachowań ryzykownych, problemy ze snem, dolegliwości somatyczne bez uzasadnienia medycznego, itd.

 


Potrzebujesz pomocy, lecz nie wiesz w jakim zakresie?
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, w czasie którego pomożemy odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Was pytania.

 

NASI PSYCHOLODZY KONTAKT