… BO KAŻDY JEST WAŻNY

Oferta

W zakresie poradnictwa logopedycznego i neurologopedycznego oferujemy:

 1. zajęcia indywidualne lub w małych grupach (max. 3 dzieci) stymulujące rozwój mowy
  / przeciwdziałające powstawianiu wad wymowy,
 2. w ramach terapii logopedycznej oferujemy:
 • terapię dyslalii,
 • seplenienia (nieprawidłowej realizacji:
  – głosek szeregu syczącego – s-z-c-dz,
  – głosek szeregu szumiącego – sz-ż(rz)-cz-dż,
  – głosek szeregu świszczącego – ś-ź-ć-dź,
 • rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r,
 • lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l,
 • kappacyzmu / gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k-g),
 • terapię mowy bezdźwięcznej,
 • terapię Opóźnionego Rozwoju Mowy,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • profilaktykę logopedyczną,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym również dzieci zagrożonych dysleksją.

PROWADZĄCY  KONTAKT


W zakresie poradnictwa psychologicznego oferujemy:

  pomoc psychologiczną: 
 • pomoc w zrozumieniu siebie, swoich emocji, myśli i zachowań
 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania aktualnych trudności
 • wsparcie w rozwoju oraz doskonaleniu kompetencji emocjonalnych
 konsultacje psychologiczne: 
 • diagnoza problemów szkolnych
 • określanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się,
 • problemy wychowawcze
 • pomoc w analizowaniu treści opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz planowaniu adekwatnych do potrzeb dziecka form pomocy

poradnictwo dla par:  spotkania polegają na analizie takich obszarów jak:

 • satysfakcja w związku
 • dynamika małżeństwa
 • komunikacja pomiędzy partnerami
 • budowanie świadomego związku

W zakresie psychoterapii oferujemy:

 • psychoterapię systemową,
 • psychoterapię osób dorosłych,
 • psychoterapia dzieci i młodzieży.

Psychoterapia systemowa

Psychoterapia jest pracą terapeuty z klientem nad różnymi aspektami w jego życiu.

Istnieje kilka form, czy też nurtów w psychoterapii i jednym z nich jest podejście systemowe. Opiera się ono na założeniu, że człowiek jest zarówno systemem – pełnym i unikalnym w swej naturze zbiorem części, jak i osobną częścią innych systemów, na przykład rodzinnego. Pojęcie systemu oznacza całość składającą się z wielu jednostek powiązanych ze sobą relacjami.

Terapeuta systemowy jest zainteresowany wyjątkowym światem klienta i zwraca uwagę jego indywidualne spojrzenie na siebie i swoje otoczenie. Stara się również poznać sieć wzajemnych oddziaływań w jego życiu. Klient jest ekspertem od swojego postrzegania świata, natomiast terapeuta jest ekspertem od prowadzenia z nim rozmowy. Poprzez różne pytania i ćwiczenia, terapeuta zaprasza do poszerzenia aktualnej perspektywy oraz uruchomienia posiadanych już zasobów do rozwiązania problemu. W terapii systemowej uważa się, że klient, zwracający się po pomoc, ma w sobie również źródło rozwiązania problemu, a terapeuta towarzyszy mu w drodze do jego odkrycia.

Podejście systemowe znajduje szerokie zastosowanie zarówno w terapii indywidualnej osób dorosłych, terapii par i rodzin, a także w terapii dzieci i młodzieży oraz w terapii grupowej. Psychoterapia systemowa jest formą leczenia w przypadku różnych zaburzeń psychicznych, zaburzeń psychosomatycznych, uzależnień. Pomaga również w przypadku traum, przeżywania żałoby i kryzysów życiowych oraz w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi czy nowotworowymi.

Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, jak również wsparcie systemowe w kryzysie, to wspólne spotkania terapeuty i klienta w określonym celu. Kilka pierwszych spotkań (zazwyczaj 1-3), tzw. wstępnych, służy nawiązaniu relacji opartej na zaufaniu, w której klient może opowiedzieć terapeucie o istocie swojego problemu. Terapeuta natomiast zapoznaje klienta z zasadami i formą swojej pracy, aby klient w bezpiecznej atmosferze mógł podjąć świadomą decyzję o ewentualnym rozpoczęciu swojej terapii.

Kolejne spotkania, ich częstotliwość, forma i czas trwania są ustalane na bieżąco z klientem. Zazwyczaj sesja trwa 50 minut i odbywa się 1 x na 2 tygodnie. Czasem terapeuta proponuje zaproszenie do terapii jedną lub kilka osób z rodziny, jeśli miałoby to mieć korzystny wpływ z punktu widzenia celu terapii. Bywa, że już na początku ustalana jest ilość sesji terapeutycznych, ale nie jest to regułą. Czas trwania terapii zawsze jest ustalany indywidualnie i zależy od wielu czynników, m.in. oczekiwań klienta i rodzaju problemu.

Psychoterapia pomaga w rozmaitych trudnościach i zaburzeniach psychicznych (m.in. lękach, depresji, uzależnieniach, traumie), somatycznych i psychosomatycznych (przeżywaniu i radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, dolegliwościami i bólami nieznajdującymi uzasadnienia medycznego), a także w problemach w relacjach z innymi oraz niską samooceną. Jest użyteczna również jako wsparcie w kryzysie i trudnej sytuacji życiowej. Wtedy celem spotkań bywa towarzyszenie klientowi w przez podczas trudnego okresu w jego życiu. W bezpiecznej atmosferze osoba korzystająca z pomocy ma możliwość wyrazić swoje uczucia i myśli oraz koncentrować się na swoich silnych stronach, które pomogą jej przejść przez trudności i następnie powrócić do równowagi.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży to forma pomocy psychoterapeutycznej stosowana, gdy zgłaszany problem dotyczy dziecka/nastolatka. Rodzice oczekujący terapii dla swojego dziecka najczęściej pragną zmniejszenia jego dolegliwości/cierpienia lub zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania. W podejściu systemowym do tego rodzaju problemów stosuje się zasadę, że najlepszymi ekspertami od swojego dziecka są sami rodzice. Zazwyczaj pierwsze spotkania (co najmniej 2-3) odbywają się z udziałem rodziców, w obecności dziecka lub bez niego.

Celem tych kilku spotkań jest rozpoznanie problemu oraz określenie, wspólnie z rodzicami, dalszej, adekwatnej w danej sytuacji formy pomocy terapeutycznej. Terapeuta przedstawia również zasady i metody swojej pracy. Często terapia dzieci i młodzieży przybiera formę terapii rodzinnej, z udziałem rodziców i innych członków rodziny (np. rodzeństwem). Jeśli zostaje podjęta decyzja o indywidualnych spotkaniach terapeuty z dzieckiem/nastolatkiem, to odbywają się one przy jednoczesnym pozostawaniu w kontakcie z jego rodzicami. Opiekunowie są informowani o stosowanych metodach pracy terapeuty i jej etapach, a także uzyskują wskazówki dotyczące wspierania rozwoju ich dziecka na co dzień.

Spotkania indywidualne z dziećmi często przybierają formę zabawy, gdyż jest to najlepszy – najbezpieczniejszy i pozwalający zbudować relację z dzieckiem – sposób pracy. Zabawa jest najbardziej naturalną formą aktywności dziecięcej, a jednocześnie dostarcza wielu możliwości terapeutycznych. Spotkania z młodzieżą przybierają formę podobną do psychoterapii osób dorosłych – przeważa tutaj rozmowa i ćwiczenia proponowane przez terapeutę, które jednak również często wykorzystują formę zabawy i/lub twórczej ekspresji.

Czas trwania jednej sesji zależy od rodzaju spotkania i wieku dziecka – sesje indywidualne z dzieckiem oraz spotkanie z samymi rodzicami trwają zazwyczaj od 45 do 60 minut, natomiast sesje rodzinne – 75 minut. Spotkania z samym dzieckiem zazwyczaj odbywają się 1 x w tygodniu. W pozostałych konfiguracjach dzieje się to zazwyczaj rzadziej, jest to jednak zawsze ustalane z klientem.

Psychoterapia dzieci i młodzieży pomaga w przypadku różnych trudności oraz zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych, m.in.: agresja i autoagresja (samookaleczanie się), lęki, depresja, niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość, problemy z regulacją i ekspresją emocjonalną, zaburzenia odżywiania się, podejmowanie zachowań ryzykownych, problemy ze snem, dolegliwości somatyczne bez uzasadnienia medycznego, itd.

PROWADZĄCY  KONTAKT


W zakresie poradnictwa pedagogicznego oferujemy:

  pomoc pedagogiczna: 
 • terapia dysleksji
 • trening koncentracji uwagi
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • usprawnianie manualne – terapia ręki
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

PROWADZĄCY  KONTAKT


 W zakresie edukacji wczesnoszkolnej

pomoc w odrabianiu zadań domowych i kształtowaniu umiejętności wymaganych na I etapie edukacji wczesnoszkolnej (m.in. w nauce pisania, czytania oraz w rozwiązywaniu zadań matematycznych)

poradnictwo wychowawcze: wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

  konsultacje
 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dziecka oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • analiza opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • określenie form pomocy dziecku w celu przezwyciężania trudności
 terapia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
 terapia dla dzieci z autyzmem 
 warsztaty profilaktyczne

PROWADZĄCY  KONTAKTW zakresie udzielania korepetycji oferujemy:

Zajęcia indywidualne, w parach lub grupach 3 – osobowych dla szkół podstawowych (klasy I – VIII) oraz szkół ponadpodstawowych.
 • przygotowanie do kartkówek
 • sprawdzianów
 • egzaminu ósmoklasisty
 • konkursów
 • olimpiad
 • matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym
 • rozszerzanie i utrwalanie wiadomości oraz umiejętności zdobytych podczas zajęć lekcyjnych
 • nadrabianie zaległości z bieżącego materiału
 • pomoc w odrabianiu lekcji

 DODATKOWO 

 Język polski:
 • pomoc w interpretacji tekstów kultury oraz pisaniu wypracowań, tekstów użytkowych
 • zajęcia rozwijające kompetencje czytania ze zrozumieniem
 • ćwiczenia przygotowujące do publicznych wystąpień, wygłaszania swoich opinii na forum
 • sprawdzenie językowe i edytorskie prac licencjackich i magisterskich
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów z dysgrafią oraz dysortografią z wykorzystaniem metod arteterapii

Nauczyciel j. polskiego  Nauczyciel matematyki

KONTAKT


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAS?

 • indywidualnie określamy potrzeby edukacyjne, możliwości oraz plan dalszej współpracy dla każdej osoby
 • stosujemy innowacyjne i skuteczne metody nauczania oraz nowatorskie materiały edukacyjne
 • wykonujemy próbne testy, egzaminy, symulacje maturalne
 • na bieżąco kontrolujemy i omawiam postępy uczniów
 • umożliwiamy prowadzenia zajęć przez Skype, konsultacji drogą elektroniczną
 • dostosowujemy godziny zajęć do potrzeb uczestników
 • prowadzimy zajęcia z konkretnych partii materiału według potrzeb uczestnika