… BO KAŻDY JEST WAŻNY

Pedagodzy

mgr Romana Kierstan

Pedagog z 27-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika i surdopedagogika. Na co dzień nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, prowadzi również zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno–kompensacyjne.

Nieustannie rozwija się jako pedagog i terapeuta. Uczestniczy w kursach i szkoleniach, podnoszących moje kompetencje. Marzeniem pani Romy jest, by każde dziecko miało możliwość równego, dobrego startu edukacyjnego. W pracy z najmłodszymi stawia przede wszystkim na pozytywną relację z podopiecznym, gdyż tylko w przyjaznej atmosferze możliwy jest rozwój. Każde dziecko, z którym pracuje jest dla niej odrębną historią, aby działać skutecznie, stara się zawsze kroczyć tuż za nim i odpowiadać na jego potrzeby. Patrząc szerzej, widzimy więcej.

Celem na zajęciach jest stymulowanie ogólnego rozwoju – umysłowego, emocjonalnego i poznawczego (rozwijanie, doskonalenie umiejętności poznawczych, percepcyjno – motorycznych: percepcja wzrokowa, słuchowa, pamięć wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa; wydłużanie czasu skupienia i koncentracji uwagi; usprawnianie sprawności ruchowej w obrębie motoryki małej, jak także motoryki dużej oraz usprawnianie grafomotoryczne).


mgr Dominika Rewers

Pedagog, terapeuta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu o specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie w zakresie zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki małej i dużej, dysleksji rozwojowej, trudności w czytaniu i pisaniu oraz dyskalkulii, a także z uczniami szczególnie uzdolnionymi, w celu doskonalenia ich mocnych stron i rozwijania zainteresowań (między innymi przygotowanie do konkursów Kangur, Zuch itp.).


OFERTA ZAJĘĆ  KONTAKT