… BO KAŻDY JEST WAŻNY

Poradnictwo pedagogiczne

W zakresie poradnictwa pedagogicznego oferujemy:

  pomoc pedagogiczna: 
  • terapia dysleksji
  • trening koncentracji uwagi
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • usprawnianie manualne – terapia ręki
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

W zakresie edukacji wczesnoszkolnej

pomoc w odrabianiu zadań domowych i kształtowaniu umiejętności wymaganych na I etapie edukacji wczesnoszkolnej (m.in. w nauce pisania, czytania oraz w rozwiązywaniu zadań matematycznych)

poradnictwo wychowawcze: wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

  konsultacje
  • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dziecka oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • analiza opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej
  • określenie form pomocy dziecku w celu przezwyciężania trudności
 terapia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 terapia dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 warsztaty profilaktyczne

PROWADZĄCY  KONTAKT