… BO KAŻDY JEST WAŻNY

Oferta

W zakresie poradnictwa logopedycznego oferujemy:

 1. zajęcia indywidualne lub w małych grupach (max. 3 dzieci) stymulujące rozwój mowy
  / przeciwdziałające powstawianiu wad wymowy,
 2. w ramach terapii logopedycznej oferujemy:
 • terapię dyslalii,
 • seplenienia (nieprawidłowej realizacji:
  – głosek szeregu syczącego – s-z-c-dz,
  – głosek szeregu szumiącego – sz-ż(rz)-cz-dż,
  – głosek szeregu świszczącego – ś-ź-ć-dź,
 • rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r,
 • lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l,
 • kappacyzmu / gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k-g),
 • terapię mowy bezdźwięcznej,
 • terapię Opóźnionego Rozwoju Mowy,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • profilaktykę logopedyczną,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym również dzieci zagrożonych dysleksją.

PROWADZĄCY  KONTAKT


W zakresie poradnictwa psychologicznego oferujemy:

  pomoc psychologiczną: 
 • pomoc w zrozumieniu siebie, swoich emocji, myśli i zachowań
 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania aktualnych trudności
 • wsparcie w rozwoju oraz doskonaleniu kompetencji emocjonalnych
 konsultacje psychologiczne: 
 • diagnoza problemów szkolnych
 • określanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się,
 • problemy wychowawcze
 • pomoc w analizowaniu treści opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz planowaniu adekwatnych do potrzeb dziecka form pomocy

poradnictwo dla par:  spotkania polegają na analizie takich obszarów jak:

 • satysfakcja w związku
 • dynamika małżeństwa
 • komunikacja pomiędzy partnerami
 • budowanie świadomego związku

warsztaty samorozwoju dla par – planowane w 2018 r.: praca w grupie (3-4 pary).

PROWADZĄCY  KONTAKT


W zakresie poradnictwa pedagogicznego oferujemy:

  pomoc pedagogiczna: 
 • terapia dysleksji
 • trening koncentracji uwagi
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • usprawnianie manualne – terapia ręki
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

PROWADZĄCY  KONTAKT


 W zakresie edukacji wczesnoszkolnej

pomoc w odrabianiu zadań domowych i kształtowaniu umiejętności wymaganych na I etapie edukacji wczesnoszkolnej (m.in. w nauce pisania, czytania oraz w rozwiązywaniu zadań matematycznych)

poradnictwo wychowawcze: wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

  konsultacje
 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dziecka oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • analiza opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • określenie form pomocy dziecku w celu przezwyciężania trudności
 terapia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
 terapia dla dzieci z autyzmem 
 warsztaty profilaktyczne

PROWADZĄCY  KONTAKT


 W zakresie poradnictwa dietetycznego oferujemy:

Pomoc osobom: 
 • zdrowym, które pragną zdrowo się odżywiać
 • zdrowym, które chciałyby pozbyć się niewielkiej nadwagi lub otyłości
 • z nadwaga i otyłością, które pragną zredukować masę ciała
 • z chorobami, m.in. układu krążenia, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami gospodarki cholesterolowej, zaburzeniami endokrynologicznymi,
 • pragnącym prowadzić zdrowy styl życia
 Co jeszcze oferujemy? 
 • dietetyka rodzinna – opracowanie jadłospisów i zaleceń dietetycznych dla całych rodzin
 • pogadanki/ warsztaty dietetyczne związane ze zdrowym sposobem odżywiania się dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • przygotowywanie oraz prezentacja materiałów edukacyjnych/ informacyjnych dla indywidualnych osób oraz grup
 • konsultacje indywidualne, grupowe, również możliwość konsultacji on-line
 •  analiza składu ciała wraz z omówieniem

PROWADZĄCY  KONTAKT


W zakresie udzielania korepetycji oferujemy:

Zajęcia indywidualne, w parach lub grupach 3 – osobowych dla szkół podstawowych (klasy IV – VII), gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
 • przygotowanie do kartkówek
 • sprawdzianów
 • egzaminów
 • konkursów
 • olimpiad
 • testów gimnazjalnych
 • matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym
 • rozszerzanie i utrwalanie wiadomości oraz umiejętności zdobytych podczas zajęć lekcyjnych
 • nadrabianie zaległości z bieżącego materiału
 • pomoc w odrabianiu lekcji

 DODATKOWO 

 Chemia: 
 • możliwość zorganizowania praktycznych warsztatów chemicznych
  dla osób indywidualnych oraz grup
 Język polski:
 • pomoc w interpretacji tekstów kultury oraz pisaniu wypracowań, tekstów użytkowych
 • zajęcia rozwijające kompetencje czytania ze zrozumieniem
 • ćwiczenia przygotowujące do publicznych wystąpień, wygłaszania swoich opinii na forum
 • sprawdzenie językowe i edytorskie prac licencjackich i magisterskich
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów z dysgrafią oraz dysortografią z wykorzystaniem metod arteterapii

Nauczyciel j. polskiego  Nauczyciel matematyki Dietetyk, nauczyciel chemii i matematyki Nauczyciel fizyki

KONTAKT


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAS?

 • indywidualnie określamy potrzeby edukacyjne, możliwości oraz plan dalszej współpracy dla każdej osoby
 • stosujemy innowacyjne i skuteczne metody nauczania oraz nowatorskie materiały edukacyjne
 • wykonujemy próbne testy, egzaminy, symulacje maturalne
 • na bieżąco kontrolujemy i omawiam postępy uczniów
 • umożliwiamy prowadzenia zajęć przez Skype, konsultacji drogą elektroniczną
 • dostosowujemy godziny zajęć do potrzeb uczestników
 • prowadzimy zajęcia z konkretnych partii materiału według potrzeb uczestnika